طرح توجیهی اقتصادی

گردش مالی و ارزش افزوده

1. ۲۰ در صد از هزینه نصب اپلیکیشن (۳۰ هزار تومان هزینه هر نصب میباشد ) تا اتمام قرارداد به حساب شما به صورت دوره 45 روزه توسط شرکت واریز خواهد شد قابل توجه که همین تراکنش چندین برابر مبلغ واریزی شما به حساب شرکت را برای شما به عنوان سود به ارمغان می اورد .


2. از هزینه نصب اپلیکیشن که هر نصب به مبلغ ۳۰ هزار تومان مقرر گردیده ۲۰ در صد سهم نمایندگی میباشد .


مثال : ۳۰ هزار تومان ضرب در ۳۰۰ هزار نفر مساوی با مبلغ ۹ میلیارد تومان تقسیم بر ۴ پیش فرض یک نفر از ۴ نفر هر خانوار مساوی دو میلیاردو دویست و پنجاه میلیون تومان ضرب در ۲۰ درصد مساویست با ۴۵۰ میلیون تومان سهم نمایندگی ، قابل توجه اینکه : پیش فرض از یک خانواده ۴ نفره فقط ۱ نفر طبق امار حدودی لحاظ شده،پس امکان بیشتر شدن سهم اولیه مبلغ نمایندگی دور ازانتظار نمی باشد .


3 . ۳۰ در صد از تراکنش مالی حاصل از کارکرد سامانه هوشمند (ره وار) از ان شهر مربوطه مورد قرارداد فی ما بین ، سود خالص نمایندگی میباشد که به صورت ماهیانه توسط کیف پول شرکت به حساب نمایندگی واریز خواهد شد .


4. سود ریالی حاصله از بابت ارزش افزوده که به مرور زمان شامل حال نمایندگی میشود متعلق به طرف قرارداد ( نمایندگی مربوطه ) خواهد بود.


5. تمامی افراد مشغول به کار که به تایید شرکت رسیده باشند پس از شش ماه فعالیت نمایندگی از طرف شرکت بیمه خواهند شد .


توجه:


این شرایط برای شروع به کار تنظیم و توافق گردیده است ، در زمان اینده قطعا شرایط اعطای نمایندگی تغییر خواهد نمود .


برند ره وار

فراتر از یک شهر.....................